III. Zapiski 45-85 (1699-1700)

Regestr cudów i łask doznanych przy obrazie Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Minodze 1676-1700

III.

Anno Dni 1699

45. Die 25 [s] Thomas cum Regina molitor1 de Pękowice2 złożyli na msze święte i zeznali, że im ukradziono trzy krowy, tutaj się ofiarowali, [a] Pan Bóg wyjawił za Przenajśw. Panny przyczyną, lubo ich już zjedli, płacić ich nam musieli, aż za Kazimierzem trzech złodziejów.

46. Katarzyna Skoczkowa z Olkusza zeznała, że leżąc w chorobie wielkiej tu się obiecała ze mszą świętą; za przyczyną Przenajświętszej Panny Pan Bóg ją do pierwszego zaraz przyprowadził zdrowia.

47. Szczęsny, młynarz z Januszowic3 zeznał, iż także w chorobie obiecał się i zdrów został.

48. Mathias Szczytnicki w chorobie także obiecawszy się doznał łaski.

49. Zofia Drewniakowa z Sułoszowej4 zeznała, że ciężki cierpiała ból w głowie. Tylko się tu obiecała5, Pan Bóg mnie pocieszył, mając ufność do Najświętszej Panny.

In festo Nativitatis B. M. Virginis [8.IX] infrascripti6 o otrzymanych łaskach zeznali:

50. Białogłowa z Zielonek7 w chorobie na łamanie nóg chorowała; [gdy] ofiarowała się, zdrowa została.

51. Z Wielkiej Wsi8 kaczmarz w chorobie ofiarował się, zdrów został.

52. Mathias de Januszowice9 w wielkiej i ciężkiej chorobie ofiarował się, zdrów został.

53. Petrus de Sąspów10, na garło bardzo chorym będąc, ofiarował się i zdrów został za przyczyną Przenajśw. Panny.

54. Laurentius de Giebułtów11 w łożnej chorobie cum fiducia12 ofiarował się, zdrów został.

55. Grzegorz z Grzegorzowic13 w chorobie ofiarował się, zdrów został.

56. Wawrzyniec z Więcławic14 inimicos habens liberatus est15.

57. Regina z Sułoszowej61 w chorobie się ofiarowała, zdrowa została.

58. Christina de Sułoszowa ” ” ” 17

59. Agnieszka z Górnej Wsi18 ” ” ”

60. Agnieszka z Sułoszowej bardzo chorując na oczy ” ” ”

61. Elżbieta Grudniowa z Przybysławic19, dzieci w chorobie ofiarowała i wyzdrowiały.

62. Elżbieta Felibinta z Przeginie20 w chorobie się ofiarowała, zdrowa została.

63. Agnieszka Żaczkowska, kaczmarka z Bażyna21 ” ” ”

64. Jadwiga Janikowa z Bzaski22, chorując ciężko, ” ” ”

65. Stanisław Jantorzecki z Łuczyc23 zeznał, że tak na nogi chorował, że mu ciało odpadało od kości. Jakem się ofiarował, dziwnie mnie Pan Bóg za przyczyną Najśw. Panny pocieszył.

66. Regina Sieżponowa w chorobie się ofiarowała, zdrowa została.

Anno Domini 1700

In festo Patrocinii Nativitatis B. M. V. [8.IX] łaski zeznali pokazane od Przenajśw. Panny:

67. Agnieszka Sendkowa z Garlice24 ofiarowała chłopca, który po całem ciele bolaki miał pół roku; Najśw. Panna łaski doznała tylko się ofiarowała, i onego prezentowała Najśw. Pannie i mszę świętą [zamówiła].

68. Elżbieta Bunczykowa z Sąspowa25 w chorobie się ofiarowała; łaski doznała.

69. Tomasz Świec z Sułoszowej26 w chorobie się samego, i chłopca, ofiarował; łaski doznał, zdrów został.

70. Anna Czetowa z Garlice27 w chorobie ofiarowała się; zeznała, iż ją Najśw. Panna pocieszyła.

71. Regina Wąsowa z Poskwitowa28 na nogę bardzo chorowała; jak się ofiarowała, do pierwszego przyszła zdrowia.

72. Agnieszka Sołtyska ze Drmania29 od Olkusza w ciężkiej chorobie ofiarowała się, zdrowa została.

73. Regina Stachowa w łożnej chorobie ofiarowała się, Pan Bóg pocieszył [ją] za przyczyną Przenajśw. Mariej Panny, zeznała.

74. Zofia Jasiowa z Iwanowic30 ofiarowała dziecię, które przez kołtunasice [s] niedziel …31 jak utrapione było, lękało się, wrzeszczało i nic nie jadło. Jak się tu ofiarowała, zdrowe zostało, z którym tu będąc i dziękując Najśw. Pannie, to zeznała.

75. Katarzyna Kaczmarka z troje dziećmi w chorobie łożnej tylko się ofiarowali, Pan Bóg pocieszył.

76. Jan Mitka z Wielmoży32 obiecał się i ofiarował w chorobie wielkiej; zeznał, że za przyczyną N. M. P. do zdrowia przyszedł.

77. Marcin Wójcikowicz, mieszczanin słomnicki w chorobie ofiarował się, łaski doznał.

78. Franciszek Kołodziej z Jangrota33 w chorobie ofiarował się, Pan Bóg go pocieszył za przyczyną N. P. M.

79. Anna Madomska zeznała, że bardzo chore bydło tu ofiarowała i Pan Bóg zachował je od szkody.

80. J. W. P. Regina Czarnocka, pisarzowa z Pieskowej Skały34, w chorobie tak siebie, jak i córkę swoją Helenę tu ofiarowała; zeznała, iż Pan Bóg pocieszył za przyczyną Najśw. Panny.

81. Wawrzyniec Futro z Giebułtowa35 w obecności niżej wymienionych świadków, mianowicie: Błażeja Kwakieskiego pisarza apostolskiego, Józefa Stamberskiego violisty krakowskiego i Błażeja Buraszewicza też z Krakowa, zeznał, iż już byłem jedną nogą na tamtym świecie, a tylkom się obiecał tu do Najśw. Panny obrazu, Pan Bóg mnie pocieszył. Dziecię prawie umierało, tylkośmy go obiecali tu do Minogi, zdrowe zostało.

82. Zrałka z Brzozówki36 w chorobie łożnej ofiarował się, zdrów został.

83. Chuchrowa z Iwanowic37, bratowa kościelnej z Nowej Wsi38, dziecię ofiarowała, które bardzo chorowało przez kilka niedziel ani jadło, tylko je zakrapiano, a we dnie i w nocy płakało. Utrapiona przyniosła go i ofiarowała ze mszą świętą; Pan Bóg pocieszył, iż przyszło do siebie i zdrowe zostało.

Spis cudów i łask doznanych przy obrazie Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Minodze ks. Jan Wiśniewski kończy dodatkowymi informacjami dotyczącymi późniejszych wydarzeń:

(84) W 1810 r. ks. [Wojciech] Mastelski proboszcz, wpisując obligi mszalne, podaje, że nie tylko parafianie, ale i lud okoliczny, łask przy tym cudownym obrazie N. M. P. doznawał. Zaś w 1810 r. tyle miał oblig mszalnych, że dwóch księży mogło by odprawiać. W 1811 r. na odpust N. M. P. 8 września wyszło 2150 komunikantów. Od południa 7 września 9 księży spowiadało, a w odpust do 2 godziny. A ks. Słomiński proboszcz z Gołczy39 przeszedł z 250 parafianami pieszo do Matki Bożej [Minockiej] z chorągwiami i obrazami „dla oddania uszanowania” i był uroczyście witany i przyjmowany.

(85) W 1914 r. pomimo walk i okropności wojny, nikt z parafian, oddanych Matce Bożej pod opiekę, nie zginął.


 1. „Młynarz” (przypis J. Wiśniewskiego).
 2. Wieś w pow. krakowskim, ok. 15 km od Minogi.
 3. Januszowice, wieś w pow. krakowskim, koło Słomników, ok. 10 km od Minogi.
 4. Sułoszowa, wieś w pow. krakowskim, ok. 15 km od Minogi.
 5. „Ofiarowała” (przypis J. Wiśniewskiego).
 6. „Niżej wymienieni” (przypis J. Wiśniewskiego).
 7. Zielonki, wieś w pow. krakowskim, ok. 15 km od Minogi.
 8. Wielka Wieś, wieś w pow. krakowskim, ok. 15 km od Minogi.
 9. Januszowice, wieś w pow. krakowskim, koło Słomników, ok. 10 km od Minogi.
 10. Wieś w pow. krakowskim, ok. 10 km od Minogi.
 11. Wieś w pow. krakowskim, ok. 15 km od Minogi.
 12. „Z wiarą” (przypis J. Wiśniewskiego).
 13. Grzegorzowice, wieś w pow. krakowskim, kilka km od Minogi.
 14. Więcławice, wieś w pow. krakowskim, ok. 15 km od Minogi.
 15. „Mając wrogów został od nich uwolniony” (przypis J. Wiśniewskiego).
 16. Sułoszowa, wieś w pow. krakowskim, ok. 15 km od Minogi.
 17. Tzn. „w chorobie się ofiarował(a), zdrowa została”. Tu i w dalszych zapiskach z tego dnia J. Wiśniewski stosuje takie oznaczenia i zapewne jest to odwzorowanie sposobu zapisu w oryginale.
 18. Miejscowość niezidentyfikowana. Być może jest to określenie topograficzne w obrębie samej Minogi.
 19. Przybysławice, wieś sąsiadująca z Minogą.
 20. Przeginia, wieś w pow. krakowskim, ok. 20 km od Minogi.
 21. Miejscowość niezidentyfikowana; być może chodzi o Baczyn, wieś w pow. krakowskim odległą o ok. 25 km od Minogi.
 22. Miejscowość niezidentyfikowana.
 23. Łuczyce, wieś w pow. krakowskim, ok. 20 km od Minogi.
 24. Garlica, wieś w pow. krakowskim, ok. 10 km od Minogi.
 25. Sąspów, wieś w pow. krakowskim, ok. 10 km od Minogi.
 26. Sułoszowa, wieś w pow. krakowskim, ok. 15 km od Minogi.
 27. Garlica, wieś w pow. krakowskim, ok. 10 km od Minogi.
 28. Poskwitów, wieś w pow. krakowskim, ok. 11 km od Minogi.
 29. Miejscowość niezidentyfikowana; być może chodzi o Zederman, wieś w pow. olkuskim.
 30. Iwanowice, wieś w pow. krakowskim, kilka km od Minogi.
 31. J. Wiśniewski nie mógł odczytać tego słowa.
 32. Wielmoża, wieś w pow. krakowskim, kilka km od Minogi.
 33. Jangrot, wieś w pow. olkuskim.
 34. Zamek ok. 15 km od Minogi, stolica klucza dóbr Pieskowa Skała.
 35. Wieś w pow. krakowskim, ok. 15 km od Minogi.
 36. Brzozówka Korzkiewska, wieś w pow. krakowskim, kilka km od Minogi.
 37. Iwanowice, wieś w pow. krakowskim, kilka km od Minogi.
 38. Nowa Wieś, wieś w pow. krakowskim, sąsiadująca z Minogą.
 39. Gołcza, wieś w pow. miechowskim, ok.12 km od Minogi.

Licencja Creative Commons