Bibliografia

Baranowski 1916 – Ignacy Tadeusz Baranowski, Wsie miasta Kalisza, „Przegląd Historyczny”, T. 20, z. 3, s. 355-369

Baruch 1899 – Maksymilian Baruch, Sądownictwo w dobrach pabiańskich w XVI w., „Ateneum”, T. 7, s. 109-127

Baruch 1903 – Maksymilian Baruch, Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne. Monografia historyczna dawnych dóbr Kapituły Katedralnej w Sieradzkiem i Łęczyckiem, Warszawa

Baruch 1930 – Maksymilian Baruch Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne. Studia i szkice historyczne z dziejów dawnej włości kapitulnej krakowskiej w Sieradzkiem i Łęczyckiem, Pabianice

Borkiewicz-Celińska 1974 – Anna Borkiewicz-Celińska, Kamieńczykowska księga sądów bartnych 1501-1517 (fragmenty), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 22, nr 2, s. 255-282

Chodyła 2015 – Zbigniew Chodyła, Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793, Pyzdry

Fijałek 1952 – Jan Fijałek, Pabianice i włość pabianicka w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Łódź

Goldman 1872 – Erazm Goldman, „Spis archiwów akt dawnych w Królestwie z wyszczególnieniem rodzaju i gatunku akt, w tychże zachowanych”, BJ rkps 5066

Grodziski 1960 – Stanisław Grodziski, Księgi sądowe wiejskie (zasięg terytorialny i geneza), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, T. 12, z. 1, s. 85-140

Kaczmarczyk – Spuścizna Kazimierza Kaczmarczyka, Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu, P.III-35

Kmoch 2016 – Maria Kmoch, Księga sądu bartnego zachodniej Kurpiowszczyzny z lat 1710–1760. Możliwości badawcze, „Teka Historyka”, T. 52, s. 54-71

Kranowski 1928a – Wojciech Kranowski, Czwarta księga „Aktów bartnych Nowogrodzkich”, „Pszczelnictwo Polskie”, R. 4, nr 7, s. 202-204

Kranowski 1928b – Wojciech Kranowski, Wyjątki z 4-tej księgi bartnej nowogrodzkiej, „Pszczelnictwo Polskie”, R. 4, nr 10, s. 300-302, nr 11, s. 332-335

Kronika 1927 – Kronika: Archiwum Główne w Warszawie. Lata 1915-1926, „Archeion”, T. 2, s. 130-146

Krzywicki 1962 – Ludwik Krzywicki, Artykuły i rozprawy 1892; Kurpie, Warszawa

Kuczyńska 2004 – Urszula Kuczyńska, Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Wilczyska-Łomża

Kutrzeba 1926 – Stanisław Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, tom II, Lwów- Warszawa-Kraków

Kutrzeba i Mańkowski 1938 – Polskie ustawy wiejskie XV-XVIII w., wyd. Stanisław Kutrzeba i Alfons Mańkowski, Kraków (Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. XI)

Lubomirski 1862 – Jan Tadeusz Lubomirski, Rolnicza ludność w Polsce od XVI do XVIII wieku, Warszawa

Namysłowski 1927 – Bolesław Namysłowski, Znamiona bartne mazowieckie 17 i 18 wieku i inne znaki ludowe. Przyczynek do heraldyki i folkloru, Poznań

Patykiewicz 1957 – Walenty Patykiewicz, Księga sądowa – kopiarz krzepicki, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, R. 4, z. 4, s. 139-143

Płaza 1976 – Stanisław Płaza, Źródła rękopiśmienne do dziejów wsi w Polsce feudalnej. Studium archiwoznawcze, Warszawa

Pułaski 1915 – Franciszek Pułaski, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ord. Krasińskich, Warszawa

Rundstein 1928 – Jerzy Rundstein, Cztery księgi bartne nowogrodzkie z XVII-go i XVIII-go wieku, Warszawa 1928

Rusiński 1939/1945 – Władysław Rusiński, Osady tzw. „Olędrów” w dawnym woj. poznańskim, Poznań-Kraków

Rybarski 1937/1938 – Antoni Rybarski, Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1936. Na podstawie materiałów dostarczonych przez poszczególne Archiwa Państwowe, „Archeion”, T. 15, s. 154-208

Stawiarski 2010 – Jan Konrad Stawiarski, Ekologiczne determinanty powstawania i rozwoju osadnictwa rolniczego w dolinach rzek nizinnych, [w:] ECO Architektura, Urbanizm Studia, red. Lech Zimowski, Bydgoszcz, s.149-159

Stebelska 1959 – Halina Stebelska, (głos w dyskusji), [w:] VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie 14-17 IX 1958. Sekcja 7: Historia państwa i prawa, Warszawa, s. 125-127

Stebelski 1957 – Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, red. Adam Stebelski, t. 1, Warszawa

Wajs 1984 – Hubert Wajs, Bartnicy z Jabłonny i ich „Prawo bartne” z XVII-XVIII w., „Sylwan”, R. 128, nr 10, s. 69-74

Walawender 1959 – Antoni Walawender, Zwyczaje i udziały spadkowe chłopów ze wsi Kargowa, powiatu kościańskiego, w Wielkopolsce w pierwszej połowie XVII w., „Etnografia Polska”, T. 2, s. 145-156

Walawenderowie 1960 – Aniela i Antoni Walawenderowie, Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1617-1837, Warszawa (Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, t. III, z. 3)

Wawrzyńczyk 1967 – Alina Wawrzyńczyk, Gospodarstwo dworskie w dobrach Pabianice (1559-1570), Wrocław

Wawrzyńczyk 1979 – Alina Wawrzyńczyk, Urząd wiejski na Mazowszu w XVI w. (Ze studiów nad ustrojem społecznym wsi mazowieckiej XVI w.), [w:] Społeczeństwo Staropolskie, Studia i szkice, red. A. Wyczański, t. II, s. 23-69

Zdrenka i Chłodowska 2005 – Księga gruntowa domeny złotowskiej 1619-1816, wyd. Joachim Zdrenka i Małgorzata Chłodowska, Toruń

Żukowski 1962 – Ryszard Żukowski, Wpływ bartnictwa na kształtowanie się kultury ludowej w byłym starostwie łomżyńskim, „Literatura Ludowa”, R. 6, nr 4/6, s. 42-48

Żukowski 1965 – Ryszard Żukowski, Bartnictwo w zagajnicy łomżyńskiej w okresie od XVI do poł. XIX w., Białystok

Licencja Creative Commons