Mazowsze

Województwa:
rawskie (powiat bielski, powiat gąbiński, powiat gostyniński, powiat rawski)
płockie (powiat sierpski)
mazowieckie (powiat kamieńczykowski, powiat łomżyński, powiat nurski, powiat ostrołęcki)

7. Województwo rawskie

1. Powiat bielski

1. Łęgonice:

Księga ławnicza miasteczka i wsi Langonice 1460-1662

oryginał: przed II wojną światową w Bibliotece Krasińskich, rkps 2969, k. 87, zob.: Pułaski (1915), s. 40, nr 33. Zniszczony.

uwagi: miasteczko, zwane Łęgonice Małe, było w woj. sandomierskim, a wieś, Łęgonice Duże, w rawskim (na drugim brzegu Pilicy)

2. Powiat gąbiński

1. Czermno:

Księga sądowa wsi Czermna z lat 1600-1810

oryginał: PAN Kraków, rkps 1943, k. 193; mf. BN 24528

odpis: KHPP UJ

opracowania: Wawrzyńczyk (1979)

3. Powiat gostyniński

1. Rębów (Rembów)

Księgi wsi Rembów 1667-1802 (2 tomy)

oryginał: przed II wojną światową w AGAD, dokąd przewieziono je z archiwum płockiego; spalone przez Niemców, zob. Stebelski (1957, s. 220)

5. Powiat rawski

1. Rawa Mazowiecka:

Księga zapisowa poddanych klasztoru Augustyanów w Rawie 1616-1703 („Acta subditorum Conventus Ravensis 1616-1690”)

oryginał: przed II wojną światową w Bibliotece Krasińskich, rkps 2866, k. 51, zob. Pułaski (1915), s. 402, nr 263, zniszczony

8. Województwo płockie

7. Powiat sierpski

1. Jonne:

„Xięga wsi Jonnego” 1760-1773

oryginał: AGAD, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa /część starsza/ 856, s. 20

opracowania: Lubomirski (1862, s. 80-84) zaczerpnął z niej tekst ustawy dla wsi Jonnego i Elżbiecina z 1765 roku. Jednak rękopis potem zaginął, a Kutrzeba i Mańkowski (1938, nr 36, s. 390-394) z pracy Lubomirskiego przedrukowali „Andrzeja Zamojskiego, kanclerza wielkiego koronnego, ordynację dla wsi Jonnego i Elżbiecina klucza bieżuńskiego, 1765”.

Uwagi: Stebelska, (1959, s. 126) zakomunikowała, że zespół pracowników B. Baranowskiego prowadząc kwerendę w Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa odnalazł księgę wiejską wsi Jonnego leżącej w kluczu bieżuńskim Zamoyskich. Trudno jednak uznać ją za księgę sądową. Oprócz ordynacji znaleźć w niej można tylko pomiary roli i kwity za czynsze.

9. Województwo mazowieckie

6. Powiat kamieńczykowski

1. Kamieńczyk:

a. Kamieńczykowska księga sądów bartnych 1501-1517

oryginał: AGAD, Warsz. Ks. Grodzko-ziemska 9, s. 1-28, 108-119, 152-153, 174-175

edycja: Borkiewicz-Celińska (1974)

uwaga: jest to edycja całości odnalezionych zapisek. Słowo „fragmenty” w tytule odnosi się do przekonania autorki, że te dissoluta to tylko fragment księgi

b. Księga bartna miasta Kamieńczyka 1660-1765

oryginał: przed II wojną światową w AGAD, spalony przez Niemców, zob. Stebelski (1957, s. 212)

opracowania: Namysłowski (1927)

uwagi: księgi bartne

8. Powiat łomżyński

1. Nowogród:

(woj. mazowieckie, ziemia i powiat łomżyński)

a. Księga bartna nowogrodzka 1629-1669

oryginał: AP w Poznaniu, Miscellanea 253 [dawniej Mscr. A III 20], s. 450

edycja: fragm. wyd. Żukowski (1965, s. 85-99); Rundstein (1928).

opracowania: Żukowski (1962, 1965); Kuczyńska 2004

b. Księga bartna nowogrodzka 1670-1707

oryginał:, AP w Poznaniu, Miscellanea 254 [dawniej Mscr. A III 21], s. 154

edycja: j.w.

opracowania: j.w.

c. Księga bartna nowogrodzka 1682-1709

AP w Poznaniu, Miscellanea 255 [d. Mscr. A III 22], s.190,

edycja: j.w.

opracowania: j.w.

d. Księgi bartne nowogrodzkie 1704, 1711-1739

oryginał: AP w Poznaniu, Miscellanea 256 [d. Mscr. A III 23], s.152

odpis: AP w Białymstoku

edycja: j.w., oraz Kranowski (1928b)

opracowania: opracowania: j.w., Kranowski (1928a) deklaruje, że sporządził odpis 4 tomu ksiąg i że odeśle go wraz z księgą do AP w Poznaniu

e. Akta bartne klucza nowogrodzkiego 1756

oryginał: przed II wojną światową w Archiwum Głównym, które otrzymało w 1925 r. z AP w Suwałkach księgę pt. „Akta Bartne Klucza Nowogrodzkiego” z r. 1756 (wg Kronika 1927, s. 135). Spalony przez Niemców, zob. Stebelski (1957, s. 220).

uwagi: księgi bartne

11. Powiat nurski

1. Brok:

Księga bartna miasta Broku z lat 1737-1809

oryginał: przed II wojną światową w AGAD, spalony przez Niemców, zob. Stebelski (1957, s. 209)

opracowania: Namysłowski (1927)

uwagi: księga bartna

12. Powiat ostrołęcki

1. Ostrołęka:

a. Księga bartna miasta Ostrołęki 1612-1687

oryginał: przed II wojną światową w AGAD, spalony przez Niemców, zob. Stebelski (1957, s. 214)

opracowania: Namysłowski (1927); Krzywicki (1962)

b .Księga bartna miasta Ostrołęki 1689-1772

oryginał: j.w.

opracowania: j.w.

uwagi: księgi bartne

14. Powiat przasnyski

1. Jednorożec:

Księga urzędu bartnego (zachodnia Kurpiowszczyzna) 1710-1760

oryginał: Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Zygmunta Glogera, sygn. 720, s. 256

odpis: Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Zygmunta Glogera, Księga urzędu bartnego z lat 1710-1760, sygn. 721, s. 244 (skan: http://szukajwarchiwach.pl/29/678/0/9/721). Kmoch (2016, s.59) twierdzi, że odpis sporządzony przez Joachima Lelewela, chyba bezpodstawnie.

skan: http://szukajwarchiwach.pl/29/678/0/9/720

opracowania: Kmoch (2016)

uwagi: księga bartna z terenu zachodniej Kurpiowszczyzny, tj. Puszczy Płodownickiej i Puszczy Chorzelskiej, zwanej Puszczą Mazuch, a więc z terenów  między Chorzelami, Przasnyszem, Krasnosielcem, Baranowem a Zarębami (Kmoch 2016, s. 58).

21. Powiat warszawski

1. Jabłonna:

„Acta albo Xięgi wuytowskie y ławnicze Klucza Jabłońskiego po zgorzeniu pierwszych Xiąg, znowu zaczęte y przez Iasnie Wielebnego Ieo Mci Xdza Stanisława Łubienskiego Biskupa Płockiego nadane poddanym swym Roku Panskiego 1639 Dnia 10. Pazdziernika w Jabłony” 1639-1747 (1782)

oryginał: AGAD, Archiwum Ekonomiczno-Gospodarcze Ks. Prymasa Michała Poniatowskiego, sygn. 122, k. 22

opracowania: Wajs (1984). Stebelska (1959, s. 126) zapowiadała publikację tej księgi sądowej przez doc. Walawendera i podawała jej krótki opis.

Licencja Creative Commons