5073-5078 (1574-1601)

5073. (5) (p. 21) A. D. 1574 feria sexta proxima post festum S. Michaelis, archangeli. (die 1 Octobris).
Post mortem magnifici domini Sigismundi Wolski, castellani etc. Cernensis et capitanei Lanczkorunensis etc., magnificus dominus Albertus de Lasko, palatinus Siradiensis, in Rithwiani et Kiessmark heres, capitaneus Lanczkorunensis etc. videns privilegium serenissimi Sigismundi Augusti, regis Poloniae etc., villae noviter locatae, dictae Millosowa, datum, iuxta privilegium libertatem omnibus kmetonibus confirmavit in castro Lanczkorunensi in robore tenendum.

5074. (6) Eodem die et tempore, ut supra scriptum est, iudicium est bannitum et celebratum, ut lacius canit inscriptio banniti iudicii.— Przed tim sadem zagaionym stoyacz oblycznie Woycziech Rączek z Millosowe, nie przipędzony, ani żadnym bladem zwiedziony, alye z dobrym rozmyslenym, bendancz zdrów na czyele y na szmyszliech, dobrowolnie visznal, ysz przedal połowicza zarembku szwego wlassnego synowy szwemu Voycziechowy za sescz grziwyen (p. 22) lyczby a monethi Polskie, w kosda grziwna liczancz po 48 grossy. A na pyrwssa ratha ma oyczu sswemu od pissanya tego zapyssu dacz dwye grziwnye na dzień świętego Michała, a potem drugie dwye grziwnie na drugi św. Michał, a trzecie dwie grziwnie na trzeczi św. Michał, w rok a w rok aż do zupełnego wyplaczenia, y na tho przed prawem lithkup myedzy sobą postawyly. A then Woycziech Raczek szynowy szwemu dopuscza robycz wolno wolmy szwymy asz do roku y wymowyl sobye stary Raczek wolne myeskanye przy synu dotand, asz mu zupelnye vyplaczy szescz grzywien vedle targu, który sz nim uczinil. Thenze Woycziech, szyn Rączekow, ma oyczu swemu dacz zlotich piencz y grossy dwanasczie, połowicza na dzień swiethego Marczina złote dwa y grossy dwadziesczia y ieden, a druga połowicza na Gromnicze przysle pod vyna achtelia pywa prawu y z gromadą, na czo położył pamiethne stary Raczek y pamyethne prawu, a tho ti pyenyadze, czo wzyal z Bystre sterzy grzywny, (p. 23) czo pan dal za rolya kendy tracz mieska w Bystrey, a s tich stezech grzywyen wzyal sobye syn Raczków, Woyciech, zloty yeden za swe skody y nakladi, czo utraczil, prawuyancz o thy czterzi grzywny, tak szye sz nym oycziecz yest ugodził przed prawem y przed solthissem y przed wssithka gromada.

5075. (7) A. D. 1576, d. 15 Octobris. Stała szie dostateczna zgoda sławnego Maczieia (p. 30) Figuri, soltisza z Bistrei, przed ludzmi dobrimi: stroni yednei Maczeia Maczugi z Bistrei i z iego wszitkimi prziacziolmy, z drugiei stroni Stanislawem Spakiem z Bistrei, thakze (p 31) s priacziolmi szwimi, kthori Spak zamordował w domu, tho iesth na solthisthwie Miłoszowskim, Iąna Bachlethka, thamze z Miloszowei. Przy theize zgodzie polozil Stanisław Spak zupełne pyenyadze 12 grziwien i za pul grziwny wosku wespolek y s pokorą, kthorą czinicz miał; myąnowąni Mathisz Maczuga, będączi wlasznym wuyem zabithego Iana Bachlethka, podniósł urzędnie pyenyadze i według urzędu obroczil, yaką naukę mu urząd naliazl, tho yest mathka, Anna Morawczinska, wzięła trzi grziwny, item żona thegosz Bachlethka trzi grziwny, osthatek then Mathisz Maczuga wzyal z brathem szwoim Simonem Pietrzikiem. Przy theize ugodzie zaręczeni szam z obudwu stron w mierze, w pokoiu mieskacz i ze wszithkimi przyacziolmi szwoimi nyeupomynacz, any znawyacz. A gdzieby szie na kthoram stronę okazało, a rzecz zaswiaczona była, przepada wyny panskiei 50 grziwien, gednaczom 4 achtele piwa. Za Maczeia Maczugę ręczili Iacub Pawlowiecz, Mychal Pyorek, Maczei Krziwiczki, Stanisław Maduny; za (p. 32) Stanisława Spaka ręczili: Iacub Pawłowiecz, Michał Pyorek, Maczei Krziwiczki, Stanisław Maduni, pod zwierschu pysząnam summam; przeproszenie i odpusczenie stało szie przed dobrimi ludzmi, naprzód Simonem, miesczaninem Lęczkorunskim, soltiszem Maczieim Bistrkim, Iąnem Iasculką, Ianem Wronam, z Miloszowei solthiszem Maczieyem, Iacub Motor, Stanisław Prziwara, a przithim inszich wielie ludzy.

5076. (8) A. D. 1591 in die Cinerum (die 27 Februarii). Coram eodem iudicio bannito (p. 43) personaliter comparens famatus Thomas Giza, mente et corpore sanus, spontanea voluntate recognovit se vendidisse, tho iest swoy zarębek własny, kthory liezy miedzy Symonem Harkabuzem, a drugiey strony Iacubem Kassą, tha sprawa y then thark stał sie w domu u opatrznego soltyssa Grzegorza Sidzinskiego, wespolek swoym oyczem Mathyssem, ze then przerzeczony Thomas Giza y swymi synmi własnymi dobrowolnie swe ubóstwo przedał, tho yest swoy zarębek, y zdał pod rosczką zieloną themusz tho Mathyssowi Nieuzythkowi za 12 grzywien Polskiey monethy, liczącz w każdą grzywnę po grossy 48, ze yuz do thego nie będzie miał nicz y s synmi swoimi, ze themu Mathyssowi Nieuzythkowi tho bendzie dobrowolnie dać y darować y przędać, yako bendzie mógł najlepiey, ku swemu pozythkowy obrocic, albo yako bendzie chciał sam, tho mu bendzie wolno, ze ya yusz do thego niemąm nicz y synmi swoimi, y zdalech mu tho dobrowolnie przed prawem siedmią przisieznikow. Naprzód Marcin Lipowy, 2 Barthosz, stary kościelny, 3 Mikolay Mroczkowicz, 4 Plewa Stanisław, 5 Ian Koysz, 6 Woyciech Godana, 7 Thomasz Nieuzythek, y insi na tho liudzie cznothliwi y ograniczni, kthorzy przy thym byli y są thego świadkami dobremi, żem zdał y przedał dobrowolnie. A ktoby się kaial, 10 grziwien panskiey winy, a gromadzie 2 achtela piwa.

5077. (9) Dnia 7 Kwietnia A. D. 1601.— Ształ szie sząd, zagaiony u szoltysza Sidzinskiego (p. 15) przesz Iana Trzopka, na ten czasz woita Sidzinskiego, przesz sziedm prziszieznikow zupełne lawicze Sidzinszkiey: Szczęszniak Ianeczek, Marczin Lipowy, Woycziech Pasztwa, Ian Koisz, Macziey Matlak, Stanisław Mai, Grzegorz Zyrolia.— Sztanąwszy oblicznie Marczin, szin Woitka Biaiego, wnęk wlaszny nieboszczika Bartka koszczielnego starego, przi timze Marczinie stanęła oblicznie Dorota, żona niebosczika Krzistopha, szina nieboszczika Bartka koszczielnego sztarego, thasz Dorotha szthaneła poszpołu i sz czorkami szwemi, z wnękami nieboszczika Bartka kosczielnego sztarego, thenze Marczin, wyszey opiszany wnęk nieboszczika Barthka koszczielnego sztarego, zeznał przed thym uczcziwym prawem, szpołecznie sziostrami szwimi cziotecznemi, sz czorkami nieboszczika Krzistopha, szina nieboszczika Bartka koszczielnego sztarego, Regina i Agnieszka, [że] przedali i darowali właszną dziadowiznę szwoię wiekuisztemi czaszy, która maiętnoscz na nie przysła spadkiem po dziadu własznym, przedali przerzeczonemu Grzegorzowi Goryliowi thę maięthnoszcz szwoię za szumę pieniędzy za złotych 69, liczącz złoty kozdy po grossy 30 monety Polskiey, thęsz sumę pieniędzy wyszey mianowaną położył przerzeczony Grzegorz Gorylik dnia dziszieyszego, złotych 69, u Iakuba Gorylia, szołtysza Szidzinskiego, przed themi uczcziwemi ludźmi, wyszey mianowanemi, tenże Marczin, wnęk niebosczika Bartka kosczielnego sztarego, pospołu i sziostrami szwemi nie żadnego przymuszenia, ani zniewolienia, bedącz zdrowi na czielie y na umyslie, dobrowolnie tę dziadowiznę szwoię przedali, wyssey opiszaną, tenże Marczin, wnęk niebosczika Bartka kościelnego sztarego, wyrzeka szię pospołu sziostrami szwemi, wyszey opiszanemi, wiekuisterni czaszy nie (p. 46) upominacz szie więczey częszczi dziadowizny szwoiey, thak ziemney, iako ruchowney, i te maiętnoscz, którą przedali, wyszey opiszaną dziadowiznę szwoię, wzdaią pod ziełąną rozgą na wieczne czaszy przerzeczonemu Grzegorzowy Goryliowy, społecznie zęnie iego Małgorzeczie i potomkowi iego ; dlia liepsze wiary lithkup wypili u uczcziwego Iakuba Gorylia, szołtysza Szidzinszkiego; przi tim kupnie albo postanowieniu byli sliachetni y uczcziwi liudzie: Grygier Zaleski, na ten czasz urzędnik Makowski, Iakub Goryl, szołtysz Szidzinszki, Ian Trzopek, woit Szidzinszki, Thomasz Wyka, człowiek sztary y uczcziwy, Waczław Figura, Mathisz Nieuzithek. Tę summę pieniędzy wyszey mianowaną, złotych 69, wziął i podniósł Marczin, szyn nieboszczika Woitka Białego, wnęk nieboszczika Bartka koszczielnego sztarego, pospołu sziostrami szwemi czioczczonemi sz czorkami nieboszczika Krzisztopha, szina własnego nieboszczika Bartka koszczielnego sztarego, thy pieniądze wziąwszy i podniszłszy, zosztawili ich na urzędzie ku szchowaniu do rąk własznych u Iacuba Gorylia, szołtysza Szidzinskiego, sz tey sumy pieniędzy wyszey mianowaney zosztawili na roli złotych 29 dla wypłaczania długów, ktoby szie ozwał, po nieboszcziku Bartku koszczielnim sztarem; złotych 40, licząc w złoty kosdy po groszy 30 monety Polszkiey, oddali szchowacz do rąk własznych Jakubowi Goryliowi, szołtyszowi Szidzinszkiemu, iezli zeby czo zostało, złotych 29 oddacz do koszczioła Szidzinskiego na chwalę Bożą; ku tim szterdziesztu złotych, które zostaną przy szołtyszie Szidzinszkim, znacze im stherech opiekunów: Iakuba Gorylia, szołtysza Szidzinszkiego, Waczława Figurę, Mathysza Nieuzythka, Iana Trzopka, na then czasz woitha Szidzinszkiego, czi opiekonowie maią temi pieniądzmi szafowacz, zeby thym dziecziom było przymnożenie do wzrosthu ich.

5078. (10) (p. 47) Anno Domini 1601 die 7 Aprilis. Ształ szie sząd zagaiony u szołtysza Szidzinskiego przesz Iana Trzopka, woita Szidzinskiego, przesz sziedm przyszięznikow zupełne ławicze Szidzinskiey: Ian Szczęszniak, Marczin Lipowy, Woicziech Pasztwa, Ian Koisz, Macziey Matlak, Sztaniszław Mai, Grzegorz Zerola. Sztanąwszy oblicznie przed thim uczciwym prawem zupełna zagaionym u Jakuba Gorylia, szołtysza Szidzinskiego, Sztanąwszy czorki nieboszczika Mathysza Buczka: Netha, dziewka nasztarsza, Liuczya, dziewka szrednia, Jabczyga, ozorka namłodsza tego Mathysza Buczka, thesz sziostry zezwoliły szie społecznie z mezmi szwemi, nie żadnego przymuszenia ani zniewolenia, bedącz zdrowemi na czielie y na umyslie, przedały i darowały maiętnoszcz, która na niech spadła bliskoszczią po oiczu własznym, Mathyszu Buczku, tę maiętnoszcz przedały oicziznę szwoię ty dwie sziestrze szwagrowi szwemu własznemu, Wiktorowi Drabikowi, społecznie żoną iego Iabczygą, za sumę pieniędzy grziwien 40, liczącz w grzywnę kozdą groszy 48 monety Polskiei, tenże Wiktor Drabik położył thę szumę pieniędzy, wyzey opiszaną, dnia dziszieyszego u Iakuba Gorylia, szołtysza Szidzienskiego, grziwien 40, thesz pieniądze wzięły y podtniosły czorki Matysza Buczka, Netha z Łuczyą wzięły grziwien 20, Iapczyga, żona tego Wiktora Drabika, wzięła grziwien 10, przi tim Wiktorze Drabiku zosthawiły grzywien 10 na sziostrę szwoię Gierkę, o ktorey nie wiedzą, kędy się pod ten czasz obracza, aiezeby szie ta sziostra nie prziwrocziła do częszczi szwey, thedy ty pieniądze przidą w równy dział na ty sziostry wyszey opiszane, thasz przerzeczona Netha, społecznie sziostra szwą Łuczyą i z męzmi (p.48) szwemi tę maiętnoszcz wzdaią pod zeloną rózgą themu przerzeczonemu Wiktorowi Drabikowi, społecznie żoną iego Iabczigą, namłodszą czorką N. Mathisza Buczka, thasz Netha z Łuczyą, czorki N. Mathysza Buczka a sziostry rodzone they Iabczygi, żony Wiktora Drabika, wyrzekaią szie wiekuisthemi czaszy nie upominacz szie częszczi z oiczizny szwey thak zięmney, yako ruchowney, dlia liepsze wiary litkup wili(s) u lakuba Gorila, szołtysza Szidzinskiego, wyszey opiszanego; przy thimze postanowieniu i kupnie byli sliahetni uczcziwi liudzie: Grygier Zaliczki, na ten czasz urzędnik Makowski, Jakub Gorel, szołtysz Szidzinski, Wacław Figura, Mathisz Nieużytek, Thomasz Wyka.