5079-5086 (1606-1681)

5079. (11) Actum feria secunda ante festum S. Margarethae (d. 10 Julii) A. D. 1606. (p.50) Satisfactio pro capite quondam famato Iacobo Słowik a laborioso Francisco Strzelicz.— Sthanawszy obecznie przed urzędem naszym Sziedzinskim, spoliecznie sziedzączym, nizei opiszanym, slawethny Ianuss Słowik, społecznie z małżonką szwoią Adwigą, thudzies s przyacziolmi wsytkimi, a oszobliwie z uććziwem Stephanem, z sinem nastarszym Matheuszem, s Krysthophem y s Clemensem, namłodszym, thakze z sławethnym Iacobem, solthiszem Szidzinskiem, z Scesznym Oszielieczkim także solthyszem, z ziecziami swoiemi, s ktoremy iasnie, sczerze, w głos wyznał benevolenter, isz szie iemu doszycz sthalo za głowę dzieczieczia swoiego, Iacoba, tho iesth od praczowithego Francziska Strzelcza, od którego podzwignął in summa zło. polskich dwiesczie y dziesziecz, s których iego przyacziolmi spolecznie, a oszobliwie z oicem Wawrzynczem quituie, wolnym czyni na wiecznoscz, wyznawaiącz, isz szie iemu dosycz sthalo za wszytko, waruiącz tho sząm przesz szie y za przyaczioły szwoie wadium zakładaiącz, gdzieby szie iakiekolwiek przeswiaczenie pokazało albo wsnawianie strony iego przyacziol, bącz słowy, ręką, przegrazanim iakimkolwiek w poliu, w miesczie, we wszi y na rożnych mieisczach, obligationibus przepada winy pański grziwien cztery stha, prawu Szidzinskiemu grzywien dwadziesczia, (p. 51) iednaczom dwa achtelia piwa, za którego, to iest p. Ianusza Słowika, recieli liudzie uććziwi a slawethni: Iacob, solthysz Szidzynski, Marczin Lipa, Ian Sczeszniak, Iacob Gimielin, Wocziech Pastwa, Matias Matsiak, Waczław Figura, przysziezniczy, czemu strona przypatrzywszy szie dobrze y przyąwszy, z ugody nigdy nienaruszony a miełoszierny pokoie uczyniwsy, przyeli za wdzieczne, przeproszili, iako szie zachowuie w zwyczaiu, ocziecz sąm przesz szie y za szyna szwego. Także według układu strony y za innich wszystkich in posterum sam tho odprawił, przy czym liudzie beli uććziwi, a oszobliwie urząd Szidzinski, to iest: p. Iacob, soltysz, Marczin Lipa, Ian Scieszniak, Wocziech Pastwa, Iacob Gemieli, Ian Trzopek, woit Szidzinski, także z drugi strony od tego actu wzięthych, to iesth: slawethny pan Marczin Bielieczky, soltisz Toporzyczky, mediator utriusque partis, Paweł Radomczyk, raicza, Iordanowski Wawrzyniecz, woit Oszielieczki, exactor tei sprawy, Ian Kohot, woit Topor woit Toporzycky, Adam Kohut, woit takrze Bystrzky, Blazei Strzeliecz, Wawrzyniecz Pietrz, Tomas Holiewa y innych liudzi dosycz uccziwych, którym szwiadomie polozeli y prawu zaplaczieli.

5080. (12) Actum feria 4ta ante festum S. Catherinae (d. 23 Novembris). A. D. 1616.— (p. 52) Satisfactio pro capite quondam famato Iohanni Motharn a laborioso Nicolao Stopka.— Stała sie iest dostateczna zgoda na urzędzie sławnego Iacoba, szołthysza Sidzinskiego, za głowę zabitą, przed ludźmi ucciwymi, kthorą zgodę thenze Mikołay Stopka uczinił y pieniądze położył na urzędzie na then czasz bedaczym Iacobem Gorylem, Sidzinskim, którego Mikolay Stopka zamordował w domu u ucciwego Woyciecha Czarnego na Sidzinie. Przy they zgodzie Mykolay Stopka położył pieniądze zupełne według zgody flor. 50 monethy Polskiei, na tho yescze they gdowie odpuścił przy thym yednaniu szołthysz Iacob Goryl flor. 4, item Paweł Buczek flor. 3. Przy theyze zgodzie z obudwu stron szą zaręczony w pokoiu mieskać y ze wszythkim pothomstwem szwym, także tez y ze wszytkimi przyaczioły męża szwego, nie wspominaiącz, ani wznawiayacz. A gdzieby się na kthorą stronę okazało, a rzecz zaświadczona była, przepada winę pańską, gromadzie 2 achtelia piwa, iednaczom 2 achtela piwa. Za kthorego Mykołaia ręczyli: naprzód Urban, woyt Szidzinski, Iedrzey Gorka, Clemens Słowik, z drugiey strony za gdowę Błazey Plewa, Paweł Buczek, Ian Sczesniak, przitym ludzi bardzo wielo uczciwych.

5081. (13) (p. 52) Anno 1625, die 19 Martii.— Stał się sąd zagaiony y z przysięznikami nowo osadzony przez urodzonego Stanisława Siemianowskiego, podstaroscziego Lanczkorunskiego, na ten czasz będączego w domu u Urbana Trzopa, na ten czasz woyta Sydzinskiego, przy nim z zupełną, nowo osadzoną lawyczą iego, a mianowyczie, każdego z osobna mianuiącz, przy Krzistofie Słowiku, pisarzu lawicznim, Ianem Kulką, Ianem Ianeczkiem, Woycziechem Motarniem, Bartoszem Lopotą, Ianem Gorilem, Matisem Mąką, przisięznikamy, sprawa miedzy (p. 53) Pawłem Buczkiem a miedzi Timkiem okolo zaimow bydła, którą sprawę prawo osądzielo, zeby te razy, ktore się Buczkowy po ręku dostały, w niwecz obroczone biły względem tego, ze tam nie miał po czo chodzicz na grunt Timkow, a isz tesz czorka Timkowa uderzona bila od Buczka albo y od sinow iego, którą ranę urzand na ten czas Sydzinski ogliądal, mianowiczie oko wsisko lewe zapuchlo od rany, którą iey zadali nad okiem, nakazał sąd tey to czorce Timkowey, Reginie, zaplaczicz grzywien trzy, a isz tam insze miedzy nimi kłopoty zachodziely, z obu stron, zakłada miedzy nimi urząd winy grzywien piętnasczie, ktorabykolwiek strona dala prziczinę dogomaną(s).

5082. (14) Actum feria tertia ante festum S. Casimiri et Confessoris proxima A. D. (p. 54) 1649. (d. 2 Martii).— Przed tymże sądem zagaionym rugowym Sidzinskim stała się nieodmienna zgoda miedzy praczowitym Grzegorzem Kawka, poddanym, na ten czas kościelnym Sidzinskiem z iedney, a z drugiey strony pracowitemi Wawrzyńcem Pastwiakiem y Iakubem Motarnikiem w ten sposób, iż pomienieni Wawrzyniec Pastwiak y Iakub Motarnik przerzeczonego Grzegorza Kawkę poranili byli na gruncie kościelnym roku przeszłego, za które razy temusz Grzegorzowi obiecali dać grzywien polskich osm monety y liczby zwyczayney, których pieniędzy zaraz dali złotych siedm, a drugiey połowice poczekania uprosili sobie do oddania złotych piąci groszy osimnastu na święto świętego Stanisława, biskupa, bez zadney odwłoki oddać pod przepadkiem drugiey sumy, iesliby tey połowice pieniędzy na czas naznaczony nie oddali, polownika korcy dwa dobrego, a ten powinni zaraz oddać, abo gdy po ten polownik do nich przyiedzie pomieniony Grzegorz Kawka; kościolowi tez powinni oddać wosku funtów dwa za niedziel dwie pod drugiemi dwiema funtami iesliby na ten czas tego wosku nie oddali. A te zgode strony obiedwie przyrzekły sobie zupełnie ztrzymać, ani więcey strona stronie żadnych niezgod nie przypominać, ale owszem w zgodzie zyć i miłości. Którą zgodę sąd ninieyszy do xiąg swoich wpisać rozkazał.

5083. (15) (p. 55) A. D. 1651, dnia 3 Marca.— Stała się iest dostateczna zgoda w urzędzie na ten czas woitha Gorila Sidzinskiego, za głowę Maczieia Motarnia zabitą, tenże pomieniony Paweł Motarn położył w urzędzie naszym pieniądze y summę grzywien czterdziesczi y cztery przy uczcziwych ludziach zacznych, mianowiczie: przy uczcziwym Ianie Kulcze, także przy uczciwym Bartoszu Kogiszu, przy uczcziwym Woycziechu Stoklosce, przy teyze zgodzie z obudwu stron szą zaręczeni, zeby w pokoiu y w miłości ze wszytkimi przyiaczioły mieskali y z potomstwem, nie wspominaiąc y nie wznawiaiąc, a gdzieby się na którą stronę okazało, a rzec była zaświadczona, przepada winę pańską: panskiey winy grzywien 20, gromadzie beczka piwa. Za którego Pawła Motarnia reczeli: Grzegorz Salamon, Wawrzyniec Czarnota, Andrzey Pasternak, Marcin Colodzieyczyk, Walenty Ianeczek; z drugi strony przyiacioł tegosz nieboszczyka, wysz pomienionego y małżonki iego y dziatek: Wawrzyniec Czarny, Marczin Kardel, Ian Kulka, Woyciech Kostka.

5084. (16) A. D. 1652, die 21 Iunii.— Stała szie dostateczna zgoda w urzędzie naszym (p. 55) na ten czas Goryla, woytha Sidzinskiego, także przy uczciwych, zprzysieznych ludzi, na to wybranych. Naprzód był przy tym y przy tey zgodzie przysieznik Walenty Galysz, Bartosz Frączkowic, Walenty Ianeczek, która zgoda stała się iest z iedney strony Adama Kostki, z drugi strony Wawrzyńca Buczka, który zmarł od razów od pobicia Adama Kostki. Iednak tenże Adam Kostka uczynił zgodę naprzód z iedney strony małżonki iego pozostały, z drugi strony y z dziatkami y powinnymi, summe położywszy grzywien 22, która zgoda stała się przy tych ludziach y zaręczeniu z obu stron, zeby w pokoiu y w miłości y ze wszitkimi prziaczioli mieskali y s potomstwem, nie wspominając y nie wznawiaianc, a gdzieby się na którą stronę okazało, przegrawa pański winy grzywien 20, gromadzie beczka piwa, którzy (p. 56) zaręczeni szą z obu stron. Naprzód Adam Kostka rękownikow stawia: Wawrzynca Garnate, Bartosz Leczny, Walanty Ianeczek, Woyciech Kostka, z drugi strony tegosz niebosczika Buczki y malzonki iego pozostały y z dziatkami y miedzy powinnymi także rekowniczi naznaczeni przi tey zgodzie: Stanisław Łusik, Marcin Pastwa, Walenty Gorzałka, Ian Stopka. Przy tychże ludziach wina naznaczona: panu podstarosciemu grzywien 5, woytowi grzywna, kościolowi funtów wosku 20 pod tąsz rękoimią. Przy tey zgodzie tegosz niebosczika byli synowie, naprzód starszy syn Maycher, drugi Andreas, trzeci Blezy.

5085. (17) A. D. 1678, d. 12 Martii.— Stała szie ugoda miedzy praczowytemi ludźmi (p. 56) dwiema, to iest miedzy Kasmierzem Ianeckim, a Matiaszem Kłuską, a to o pomówienie kradzierzy, około które kradzież sobie dowisc ni mogli, y stała się ugoda w sządzie rugowym, iako sobie tego wieci wspominać nimaią, na czo się recili praczowitemi ludźmi, to strony Mathiasza Kluski: Matiia Chorąski, Błazey Toch, a stroni Kasmierza Ianecka: Błazey Tepka, Ian Chalina; ktoraby strona sobie spomniec miała, popada wyne naznaczone: kościołowi wosku funtów sesc, pana wyni grzywin sesc, gromadzie piwa becke. Co sie działo przy praczowitych: Ianie Corugu, Stanisławie Spaku, Matiia Kordilu, Woyciechu Kulce y przy inszych, Floryana Kunciku, na ten czas urzenniku Osielskim.

5086. (18) A. D. 1681, die 26 Februarii.— Stało się postanowienie y zapisz podcziwemu (p. 67) Janowi Kucziakowi od pracowitego Michała Kwasniowskiego, który daiącz córkę swoię podług obrzędów kościelnych do actu św. małżeńskiego, to iest poczciwemu Ianowi Kucziakowi, przy tymże postanowieniu actu św. zapiszuie mu pul role, na którey sam zostaie przes lat kilka dwadzieścia, podeymuiącz za te lata ciężary tak żołnierskie nieznośne, iako y podatki insze, temus Kucziakowi, a ziecziowi swemu, podaie mu połowicze role do pomoczy odbywania pansczyzny, także inszych podatków, gdy się na niey wypraczował, a iezeliby się kto iaką bliskością do tey role odzywał albo sobie ią za oyczyzne poczytował, w tym się declaruie tenże pocziwy zięć iego z oiczem swoim zapłaczic tes połowice role, którą ma zapiszana od oyca żony swoiey; to się działo w domu pracowitego Michała Kwasniowskiego przy ludziach podcziwych y wiary godnych, to iest: Walanty Nieużytek, Iakub Chorazak, Woyciech Kois alias Wsyna, Matias Kotka, Woyciech Plewa, y przy inszym pospólstwie tam na ten czasz będący. Tego potwierdzamy ławica nasza w domu woytowskim, przy sadzie naszym y przyznaiemy tego (p. 68) obiema strony ugodę dobrą miedzy sobą postanowiona, iako na podciwych ludzi należy, przyznaiacz tego podpiszuiemy szie y przyznaiemy tego. To się działo przy woycie Marcinie Kuflu,
Ian rugowy Carny, Walanty Nieużytek, Paweł Goril, Symon Lipa, Ian Talapka, Woyciech
Kulka, Mathias Kardel, Kazimier Kosta.